ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПО ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

тел.: (02) 8117 556 или
в БТПП  ул. Искър  9, етаж 2, офис 203
E-mail: ecic@bcci.bg

  Винаги можете да си подновите при нас 

Вашето Удостоверение за Електронен Подпис, ако е от типа:

StampIT Doc   или   StampIT DocPro

 

  Welcome to Europa


БТПП - партньор по проектите на FP6

Конференции и семинари 

 

 

 

 

 


    БТПП издава и подновява удостоверенията за Електронен Подпис StampIT Doc и StampIT DocPro като регистриращ орган към "Информационно Обслужване" АД

   Във връзка с приетия в България Закон за Статистиката на Вътреобщностната Търговия със Стоки и произтичащото от това периодично подаване на данни към системата ИНТРАСТАТ, Ви напомняме, че е необходимо да притежавате Удостоверение за Електронен Подпис (УЕП).

   Също така, съгласно изискванията на митническото законодателство на Европейската Общност, от 1 Януари 2007 г. се въвежда и деклариране на стоките по електронен път.

   Цитираните по-надолу препратки ще Ви помогнат да достигнете по-бързо до съответното министерство или ведомство и да получите информация относно подаването и получаването на документи, подписани с Универсален Електронен Подпис:

Национална агенция за приходите (НАП) 

Национален Осигурителен Институт (НОИ)

Национален Статистически Институт (НСИ)

Агенция по вписванията (АВ)

Министерство на Финансите на РБ

Агенция Митници

Министерство на Транспорта

Министерство на Вътрешните Работи (МВР)

Министерство на Здравеопазването

Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ)

 


КАК ПРЕДПРИЯТИЯТА МОГАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ, АКО ВЪВЕДАТ ДИСТАНЦИОННА И ГЪВКАВА РАБОТА

Ако Ви интересува - можете да разгледате информацията по въпроса в
Ръководство за гъвкава работа или в Примери за гъвкава работа !


Основните цели на центъра са:

Да съдейства за разбирането на електронната търговия и електронния бизнес. Да разяснява и популяризира интернет възможностите за изграждане и поддържане на бизнес контакти;
Да съветва и напътства малкия и среден бизнес как да бъде подготвен за навлизането на електронната търговия в България и по света;
Да осигурява информация по процесите на стандартизация и легализация на електронния бизнес, включително и приети и действащи стандарти;
Да информира за европейски инициативи и проекти в областта на електронната търговия;
Да осигурява анализ и прогнози на тенденциите в електронния бизнес.
  За контакти и въпроси
   тел.: (02) 8117 556 или
   в БТПП  ул. Искър  9, етаж 2, офис  203
   E-mail: ecic@bcci.bg


Дата на семинара

 

на 13.04.2007

 

 Как да разработим успешен и печеливш проект?

Целеви групи: 
Малки и Средни предприятия, Научни организации и 

Бизнес асоциации 

от сектор Промишленост

Регистрационна карта


Полезна информация:

Шеста Рамкова Програма - FP6

Седма Рамкова Програма - FP7


Ролята на ICC в развитието на електронния бизнес.


Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП)

 

Закон за Електронната Търговия


Електронната търговия и начините за разплащане


Статии и студии